Síla manželčiny modlitby

Pane, pomoz mi být dobrou manželkou.

Naprosto si uvědomuji, že jí nedokážu být bez tvé pomoci. Vezmi mé sobectví, netrpělivost a vznětlivost a proměň je v laskavost, trpělivost a ochotu vše snášet. Vezmi mé staré emocionální návyky, zautomatizované reakce, hrubou domýšlivost a postoj sebeobrany a učiň mě trpělivou, laskavou, dobrou, věrnou, jemnou a sebeovládající se. Vezmi tvrdost mého srdce a rozboř mé zdi beranidlem svého zjevení. Dej mi nové srdce a stvoř ve mně svou lásku, pokoj a radost. Nejsem schopna učinit se lepší, než jsem. Jen ty mě můžeš proměnit.

Ukaž mi, kde je v mém srdci hřích,

zvláště, co se týče mého muže. Vyznávám situace, kdy jsem neměla lásku, byla kritická, rozzlobená, otrávená, bez úcty a odpuštění vůči svému manželovi. Pomoz mi odložit všechna zranění, zlost nebo zklamání, která cítím, a odpustit mu tak, jak to děláš ty – úplně a dokonale, bez ohlížení se zpět. Učiň mě v našem manželství nástrojem smíření, pokoje a uzdravení. Dej nám schopnost dobře komunikovat a zachraň nás z prahu oddělení, kde začíná realita rozvodu.

Učiň mě pomocnicí mého muže,

jeho společníkem, zastáncem, přítelem a podporou. Pomoz mi vytvořit pokojný, klidný a bezpečný domov, kam se bude rád vracet. Nauč mě, jak o sebe dbát a zůstat pro něj přitažlivou. Vybuduj ze mě tvořivou a sebevědomou ženu, o které může s horlivostí říct, že je jeho manželkou.

Pokládám všechna svá očekávání u tvého kříže.

Uvolňuj svého muže z břemene naplnění mých potřeb v oblastech, kde bych měla hledat naplnění u Tebe. Pomoz mi ho přijmout takového, jaký je, a nesnažit se ho změnit. Vím, že v některých věcech se možná nikdy nezmění, ale zároveň ho uvolňuji k tomu, aby se změnil takovým způsobem, o kterém jsem nikdy nevěřila, že je možný. Ponechávám všechny změny, které musí nastat, ve tvých rukou a plně přijímám, že ani jeden z nás není a nikdy nebude dokonalý. Jenom ty, Pane, jsi dokonalý, a proto spoléhám na tebe, že nás budeš zdokonalovat. Nauč mě, jak se modlit za svého manžela, a učiň mé modlitby opravdovým jazykem lásky. Kde láska odumřela, vytvoř novou.

Ukaž mi, co bezpodmínečná láska opravdu znamená

a jak ji vyjadřovat tak, aby bylo snadné ji vnímat. Vnes mezi nás jednotu tak, abychom se na všem shodli (srov. Am 3,3). Kéž nám Bůh vytrvalosti a povzbuzení dá, abychom stejně smýšleli podle vůle Krista Ježíše (srov. Řím 15,5). Udělej z nás tým, abychom neusilovali o oddělené, soutěžící, nebo nezávislé životy, ale abychom pracovali spolu, přehlíželi své chyby a slabosti pro vyšší cíle našeho manželství. Pomoz nám usilovat o to, co slouží k pokoji a k vzájemnému duchovnímu prospěchu (srov.  Řím 14,19).

Kéž můžeme dosáhnout „plné jednoty smýšlení i úsudku“

(srov. 1 Kor 1,10). Modlím se, aby náš závazek tobě a sobě navzájem sídlil a stával se zanícenějším každým dnem. Umožni mému muži, aby byl hlavou naší domácnosti, jak jsi ho stvořil, a ukaž mi, jako ho podporovat a mít k němu úctu, když se chopí této vedoucí pozice. Pomoz mi porozumět jeho snům a vidět věci z jeho úhlu pohledu. Zjev mi prosím, co si přeje a potřebuje. Ukaž mi potenciální problémy ještě před tím, než nastanou. Vdechni svůj život do našeho manželství. Učiň mě novým člověkem, Pane. Dej mi novou perspektivu, pozitivní mentalitu a obnovený vztah s mužem, kterého jsi mi dal. Pomoz mi vidět ho novýma očima, s novým uznáním, novou láskou, novým soucitem a novým přijetím. Dej mému muži novou ženu a dej, ať jsem jí já. Amen.

Stormie Omartianová, Síla manželčiny modlitby, Paulínky, 2010

Partneři