Modlitby ke svaté Zdislavě

Svatá Zdislava, zdroj wikipedia

Pane, smiluj se nad námi! 
Kriste, smiluj se nad námi! 
Pane, smiluj se nad námi! Kriste, uslyš nás!
Kriste, vyslyš nás!
Bože, náš nebeský Otče, …smiluj se nad námi
Bože Synu, Vykupiteli světa
Bože, Duchu svatý
Bože v Trojici jediný Svatá Maria, …oroduj za nás
Svatá Boží Rodičko
Svatá Panno panen
Svatá Matko matek
Svatý Josefe, oroduj za nás.

Zdislavo, matko svatého života, …oroduj za nás
Zdislavo, plná Ducha svatého
Zdislavo, příklade dětské poslušnosti a ušlechtilého dospívání
Zdislavo, vzore mladých lidí
Zdislavo, přímluvkyně snoubenců
Zdislavo, věrná a milující manželko
Zdislavo, obětavá a laskavá matko
Zdislavo, denně posvěcující svou rodinu
Zdislavo, štědrá pomocnice chudých a potřebných
Zdislavo, obětavá ošetřovatelko nemocných
Zdislavo, zastánkyně utlačovaných a ponižovaných
Zdislavo, starostlivá osvoboditelko vězňů
Zdislavo, pomocnice pronásledovaných
Zdislavo, láskyplná hostitelko cizinců
Zdislavo, horlivá spolupracovnice kněží
Zdislavo, budovatelko chrámů a útulků pro nemocné
Zdislavo, pokorného smýšlení a radostné sebekázně
Zdislavo, proniknutá láskou ke Kristu a jeho Matce
Zdislavo, s láskou rozjímající utrpení našeho Pána Ježíše
Zdislavo, šiřitelko pravého pokoje a Kristova míru
Zdislavo, vždy pohotová k sebezáporu a oběti
Zdislavo, věrná dcero Církve
Zdislavo, duchovní dcero svatého Otce Dominika
Zdislavo, chloubo rodné Moravy
Zdislavo, ochránkyně severních Čech
Zdislavo, perlo české šlechty
Zdislavo, slávo a ozdobo řádu Kazatelského
Zdislavo, slávo a záštito města Jablonného
Zdislavo, nebeská přímluvkyně národa Českého
Zdislavo, blažená občanko Jeruzaléma nebeského
Ochránkyně rodin, jejíž hrob Bůh stále vyznamenává mnohými milostmi a zázraky
 
Beránku Boží – tys na sebe vzal hřích světa, …odpusť nám Pane
Beránku Boží – tys na sebe vzal hřích světa, …vyslyš nás Pane
Beránku Boží – tys na sebe vzal hřích světa, …smiluj se nad námi
Pros za nás, blažená Zdislavo, …a za naše rodiny
 
Modlitba:
Bože, svaté Zdislavě jsi dal milost, že se myslí stále povznášela k tobě a ustavičně o Tobě rozjímala a svědomitě pečovala o bližního. Na její přímluvu učiň, ať se i my horlivě snažíme o nadpřirozené hodnoty a projevujeme lásku dobrými skutky.
Skrze Krista našeho Pána.Amen.

Nebo:
Pane, Tvá služebnice Zdislava osvědčovala lásku k tobě v každodenních starostech a v péči o svou rodinu i trpící bližní. Veď nás tak, abychom podle jejího příkladu i my využívaly čas věrným plněním Tvé vůle.
Skrze našeho Pána.Amen.

Nebo:
Bože, tys naučil svatou Zdislavu kráčet cestou dokonalosti plněním úkolů manželského života a konání skutků lásky. Pomoz nám, aby její přímluvou se křesťanské rodiny stále obnovovaly a rozkvétali svědectvím světlejších mravů.
Amen. Zdroj

Další modlitby ke svaté Zdislavě

Svatá Zdislava je mocnou přímluvkyní i dnes. Důkazem toho jsou šťastná manželství a řady „vymodlených“ dětí.

Novéna Cestou svaté Zdislavy, Litanie ke svaté Zdislavě – ze Signálů

Partneři