Síla manželovy modlitby

„Stvoř mi čisté srdce, Bože! Obnov ve mně ducha vytrvalosti“ (Ž 51,12) Ukaž mi, kde mé postoje a myšlenky nejsou takové, jaké bys je chtěl mít, především vůči mé manželce. Usvědč mě z nemilosrdného jednání. Pomoz mi zbavit se veškerého hněvu, aby se v mé mysli neusadil zmatek. Pokud je něco, co je třeba na mém chování změnit, pomoz mi dosáhnout změny, která bude trvalá. Všechno, co mi dáš poznat, ti vyznám jako svůj hřích. Učiň ze mě muže podle svého vlastního srdce. Pomoz mi stát se takovou hlavou mého domova a mé rodiny, jakou chceš, abych byl.

Pane, ukaž mi, jak mám (doplnit jméno vaší manželky) skutečně zaštítit svou modlitbou. Pomoz mi prodlévat s ní v porozumění a mít ji v úctě, aby mé „modlitby nenarážely na překážky“ (1 Petr 3,7). Obnov naši vzájemnou lásku a uzdrav každé zranění, které vedlo k neshodám mezi námi. Dej mi trpělivost, porozumění a soucit. Pomoz mi ji milovat, být k ní milosrdný a zdvořilý, jak mě tomu učíš slovy Písma (srov. 1 Petr 3,8). Pomoz mi ji milovat tak, jak ji miluješ ty.

Pane, prosím tě, abys (doplnit jméno vaší manželky) a mě přivedl k hlubší vzájemné jednotě. Učiň, ať smýšlíme stejně. Daruj mi slova, která budou uzdravovat, a ne zraňovat. Naplň mé srdce svou láskou, aby má ústa přetékala slovy, která budou budovat, a ne bořit. Usvědč mé srdce pokaždé, když nebudu žít tak, jak si přeješ. Pomoz mi být takovým mužem a manželem, jakým chceš, abych byl.

Výzbroj

„Proto opustí člověk otce i matku a připojí se ke své manželce, a ze dvou se stane jeden člověk“. „…A proto každý z vás ať miluje svou ženu jako sám sebe a manželka ať zase svému muži projevuje úctu.“ (Ef 5,31.33)

„Tak také muž má mít svou ženu rád jako vlastní tělo. Kdo má svou ženu rád, projevuje tím lásku sám k sobě. Nikdo přece nemá v nenávisti vlastní tělo, ale dává mu jíst a přeje mu. Tak i Kristus (jedná) s církví.“(Ef 5,28-29)

Stormie Omartianová, Síla manželovy modlitby, Paulínky, 2016, s. 43, 44; 37

Partneři